Members List
Notifications
Home
Register
sign up at baocaotieuluan.com
Search
goc phai

- Hơn (10.983.086) 10 triệu Tài liệu, tiểu luận, luận văn, báo cáo, báo cáo thực tập, câu hỏi ôn tập, đề thi, bài giải cuối kỳ ....
- download không giới hạn

Vui Lòng Gõ Từ Khóa Vào Khung Tìm Kiếm Bên Dưới Để Tìm Được Tài Liệu Nhanh Hơn
Search Documents

Ðề tài: Running Linux - www.daihoccaodang1.com đồ án tốt nghiệp sách kinh tế tài liệu đề tài sinh viên

 1. #1
  Đề tài: Running Linux - www.daihoccaodang1.com đồ án tốt nghiệp sách kinh tế tài liệu đề tài sinh viên
  Chuyên ngành: Kế Toán - Kiểm Toán Mã số tài liệu: 104074 Lượt xem: 103
  Thể loại: TÀI LIỆU Đánh giá:
 2. Copyright
  Preface
  Organization of This Book
  Conventions Used in This Book
  Using Code Examples
  How to Contact Us
  Safari® Enabled
  Acknowledgments
  Part I: Enjoying and Being Productive on Linux
  Chapter 1. Introduction to Linux

  Section 1.1. About This Book
  Section 1.2. Who's Using Linux?
  Section 1.3. System Features
  Section 1.4. About Linux's Copyright
  Section 1.5. Open Source and the Philosophy of Linux
  Section 1.6. Sources of Linux Information
  Section 1.7. Getting Help
  Chapter 2. Preinstallation and Installation
  Section 2.1. Distributions of Linux
  Section 2.2. Preparing to Install Linux
  Section 2.3. Post-Installation Procedures
  Section 2.4. Running into Trouble
  Chapter 3. Desktop Environments
  Section 3.1. Why Use a Graphical Desktop?
  Section 3.2. The K Desktop Environment
  Section 3.3. KDE Applications
  Section 3.4. The GNOME Desktop Environment
  Section 3.5. GNOME Applications
  Chapter 4. Basic Unix Commands and Concepts
  Section 4.1. Logging In
  Section 4.2. Setting a Password
  Section 4.3. Virtual Consoles
  Section 4.4. Popular Commands
  Section 4.5. Shells
  Section 4.6. Useful Keys and How to Get Them to Work
  Section 4.7. Typing Shortcuts
  Section 4.8. Filename Expansion
  Section 4.9. Saving Your Output
  Section 4.10. What Is a Command?
  Section 4.11. Putting a Command in the Background
  Section 4.12. Remote Logins and Command Execution
  Section 4.13. Manual Pages
  Section 4.14. Startup Files
  Section 4.15. Important Directories
  Section 4.16. Basic Text Editing
  Section 4.17. Advanced Shells and Shell Scripting
  Chapter 5. Web Browsers and Instant Messaging
  Section 5.1. The World Wide Web
  Section 5.2. Instant Messaging
  Chapter 6. Electronic Mail Clients
  Section 6.1. Using KMail
  Section 6.2. Using Mozilla Mail & News
  Section 6.3. Getting the Mail to Your Computer with fetchmail
  Section 6.4. OpenPGP Encryption with GnuPG
  Chapter 7. Games
  Section 7.1. Gaming
  Section 7.2. Quake III
  Section 7.3. Return to Castle Wolfenstein
  Section 7.4. Unreal Tournament 2004
  Section 7.5. Emulators
  Section 7.6. Frozen Bubble
  Section 7.7. Tux Racer
  Chapter 8. Office Suites and Personal Productivity
  Section 8.1. Using OpenOffice
  Section 8.2. KOffice
  Section 8.3. Other Word Processors
  Section 8.4. Synching PDAs
  Section 8.5. Groupware
  Section 8.6. Managing Your Finances
  Chapter 9. Multimedia
  Section 9.1. Multimedia Concepts
  Section 9.2. Kernel and Driver Issues
  Section 9.3. Embedded and Other Multimedia Devices
  Section 9.4. Desktop Environments
  Section 9.5. Windows Compatibility
  Section 9.6. Multimedia Applications
  Section 9.7. Multimedia Toolkits and Development Environments
  Section 9.8. Solutions to Common Problems
  Section 9.9. References
  Part II: System Administration
  Chapter 10. System Administration Basics

  Section 10.1. Maintaining the System
  Section 10.2. Managing Filesystems
  Section 10.3. Managing Swap Space
  Section 10.4. The /proc Filesystem
  Section 10.5. Device Files
  Section 10.6. Scheduling Recurring Jobs Using cron
  Section 10.7. Executing Jobs Once
  Section 10.8. Managing System Logs
  Section 10.9. Processes
  Section 10.10. Programs That Serve You
  Chapter 11. Managing Users, Groups, and Permissions
  Section 11.1. Managing User Accounts
  Section 11.2. File Ownership and Permissions
  Section 11.3. Changing the Owner, Group, and Permissions
  Chapter 12. Installing, Updating, and Compiling Programs
  Section 12.1. Upgrading Software
  Section 12.2. General Upgrade Procedure
  Section 12.3. Automated and Bulk Upgrades
  Section 12.4. Upgrading Software Not Provided in Packages
  Section 12.5. Archive and Compression Utilities
  Chapter 13. Networking
  Section 13.1. Networking with TCP/IP
  Section 13.2. Dial-Up PPP
  Section 13.3. PPP over ISDN
  Section 13.4. ADSL
  Section 13.5. Cable Modems
  Section 13.6. Network Diagnostics Tools
  Chapter 14. Printing
  Section 14.1. Printing
  Section 14.2. Managing Print Services
  Chapter 15. File Sharing
  Section 15.1. Sharing Files with Windows Systems (Samba)
  Section 15.2. NFS Configuration and NIS
  Chapter 16. The X Window System
  Section 16.1. A History of X
  Section 16.2. X Concepts
  Section 16.3. Hardware Requirements
  Section 16.4. Installing X.org
  Section 16.5. Configuring X.org
  Section 16.6. Running X
  Section 16.7. Running into Trouble
  Section 16.8. X and 3D
  Chapter 17. System Start and Shutdown
  Section 17.1. Booting the System
  Section 17.2. System Startup and Initialization
  Section 17.3. Single-User Mode
  Section 17.4. Shutting Down the System
  Section 17.5. A Graphical Runlevel Editor: KSysV
  Chapter 18. Configuring and Building the Kernel
  Section 18.1. Building a New Kernel
  Section 18.2. Loadable Device Drivers
  Section 18.3. Loading Modules Automatically
  Chapter 19. Text Editing
  Section 19.1. Editing Files Using vi
  Section 19.2. The (X)Emacs Editor
  Chapter 20. Text Processing
  Section 20.1. TeX and LaTeX
  Section 20.2. XML and DocBook
  Section 20.3. groff
  Section 20.4. Texinfo
  Part III: Programming
  Chapter 21. Programming Tools

  Section 21.1. Programming with gcc
  Section 21.2. Makefiles
  Section 21.3. Debugging with gdb
  Section 21.4. Useful Utilities for C Programmers
  Section 21.5. Using Perl
  Section 21.6. Java
  Section 21.7. Python
  Section 21.8. Other Languages
  Section 21.9. Introduction to OpenGL Programming
  Section 21.10. Integrated Development Environments
  Chapter 22. Running a Web Server
  Section 22.1. Configuring Your Own Web Server
  Chapter 23. Transporting and Handling Email Messages
  Section 23.1. The Postfix MTA
  Section 23.2. Procmail
  Section 23.3. Filtering Spam
  Chapter 24. Running an FTP Server
  Section 24.1. Introduction
  Section 24.2. Compiling and Installing
  Section 24.3. Running ProFTPD
  Section 24.4. Configuration
  Part IV: Network Services
  Chapter 25. Running Web Applications with MySQL and PHP

  Section 25.1. MySQL
  Section 25.2. PHP
  Section 25.3. The LAMP Server in Action
  Chapter 26. Running a Secure System
  Section 26.1. A Perspective on System Security
  Section 26.2. Initial Steps in Setting Up a Secure System
  Section 26.3. TCP Wrapper Configuration
  Section 26.4. Firewalls: Filtering IP Packets
  Section 26.5. SELinux
  Chapter 27. Backup and Recovery
  Section 27.1. Making Backups
  Section 27.2. What to Do in an Emergency
  Chapter 28. Heterogeneous Networking and Running Windows Programs
  Section 28.1. Sharing Partitions
  Section 28.2. Emulation and Virtual Operating Systems
  Section 28.3. Remote Desktop Access to Windows Programs
  Section 28.4. FreeNX: Linux as a Remote Desktop Server
  Appendix A. Sources of Linux Information
  Section A.1. Linux Documentation Project
  Section A.2. FTP Sites
  Section A.3. World Wide Web Sites
  About the Authors
  Colophon
  Index
  Trích từ: http://kilobooks.com

  ______________________________________HÃY ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN ĐỂ TẢI TÀI LIỆU_____________________________
  www.daihoccaodang1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an

  View more random threads:


Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Các bài viết tương tự

 1. TÀI LIỆU Running the Hack
  By fire_phoenix_1001 in forum Kế Toán - Kiểm Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 22-10-2011, 21:20
 2. TÀI LIỆU Praise for Twitter API: Up and Running
  By fire_phoenix_1001 in forum Kế Toán - Kiểm Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 21-10-2011, 16:25
 3. TÀI LIỆU Legal Forms For Starting And Running SMEs – Phần 2
  By Phương Uyên in forum Kế Toán - Kiểm Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 12-10-2011, 20:55
 4. TÀI LIỆU Legal Forms For Starting And Running SMEs – Phần 1
  By Phương Uyên in forum Kế Toán - Kiểm Toán
  Trả lời: 0
  Bài mới gởi: 12-10-2011, 20:38
www.daihoccaodang1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.daihoccaodang1.com Thạc Sĩ viết luận văn Tiến Sĩ làm luận văn Kinh Tế Ngân Hàng viết tiểu luận Quản Trị đại học làm tiểu luận Kế Toán Kinh Doanh báo cáo chuyên đề Ngoại Thương báo cáo báo cáo thực tập Kiểm Toán tiểu luận luận văn Tin Học Thư Viện thạc sỹ Điện tử ebook tài liệu sách kỹ năng văn bản đề thi ôn thi tài liệu ôn thi cao học cử nhân tại chức công chức hướng dẫn làm tiểu luận hướng dẫn viết tiểu luận đề tài đề án chuyên đề đồ án
www.daihoccaodang1.com Thac Si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem toan tieu luan luan van Thu vien thac sy ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao hoc cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an
www.daihoccaodang1.com Thac si viet luan van Tien si lam luan van Kinh Te Ngan hang viet tieu luan Quan tri dai hoc lam tieu luan Ke toan Kinh Doanh bao cao chuyen de Ngoai thuong bao cao bao cao thuc tap Kiem Toan tieu luan luan van ebook tai lieu sach ky nang van ban de thi on thi tai lieu on thi cao học cu nhan tai chuc cong chuc huong dan lam tieu luan huong dan viet tieu luan de tai de an chuyen de do an